Thứ ba, 28/06/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu vực đón trả Hoa tiêu vịnh Phan Thiết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 138/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày
16 tháng 6 năm 2022 

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu vực đón trả Hoa tiêu vịnh Phan Thiết

 BTN – 12 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Tên luồng: Luồng hàng hải Phan Thiết.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu ĐTHTPT _2206, tỷ lệ 1/5000 đo đạc hoàn thành tháng 6/2022, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu vực đón trả Hoa tiêu vịnh Phan Thiết như sau:

Trong phạm vi khảo sát khu nước được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 600 m và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
10054’10,06”N 108006’01,91”N 10054’06,37”N 108006’08,35”N

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 5,7 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trong khu vực đón trả Hoa tiêu vịnh Phan Thiết được giới hạn bởi đường tròn và tâm tại vị trí có tọa độ nêu trên, căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hành hải an toàn, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến Sà lan 1.500DWT, 2.500DWT và phân đoạn 15 – Cảng PTSC Phú Mỹ

Về việc sà lan số hiệu BL 7899 bị chìm trên luồng Đồng Nai

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “S1” Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc khảo sát rà tìm chướng ngại vật khu vực xác tàu chìm tại đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – Trà Vinh.

Về việc thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018 – Gói số 7