Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

KGG – 04 – 2015

Vùng biển:  Tỉnh Kiên Giang.

Tên luồng:  Luồng hàng hải An Thới.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 398/BC-XNKSHHMN, ngày 22/06/2015 kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu AT_1506, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 6/2014,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi tuyến luồng hàng hải An Thới, đoạn luồng tính từ cặp phao số “1”, “2” đến khu thủy diện trước cầu cảng An Thới có chiều dài khoảng 690m, bề rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

– Tồn tại các điểm cạn tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ

sâu

Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
5,5 10°00’52,9” N 104°00’48,2” E 10°00’49,3” N 104°00’54,6” E
5,9 10°00’53,0” N 104°00’48,6” E 10°00’49,4” N 104°00’55,1 E

– Ngoài các điểm cạn kể trên độ sâu đạt 6,0 m trở lên.

  1. Trong phạm vi t hiết kế vũng quay tàu tại vùng nước thuỷ diện trước cầu cảng An Thới có đường kính 180m, tâm tại vị trí có toạ độ như sau:
Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10°00’48,0” N 104°00’50,7” E 10°00’44,4” N 104°00’57,2” E
  • Độ sâu nhỏ nhất tính từ mực nước “0 Hải đồ” đạt 6,7 m.


HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải An Thới đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các điểm cạn kể trên./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 15.000 DWT của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Thay đổi đặc tính kỹ thuật của các báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu luồng vào khu bến xây dựng và vũng quay tàu thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2″ phục vụ thi công Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2).