Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

KGG – 07 – 2015

Vùng biển:  Tỉnh Kiên Giang.

Tên luồng:  Luồng hàng hải An Thới.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 1036/BC-XNKSHHMN, ngày 23/10/2015 kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu AT_1510, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 10/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi tuyến luồng hàng hải An Thới, đoạn luồng tính từ cặp phao số “1”, “2” đến khu thủy diện trước cầu cảng An Thới có chiều dài khoảng 690m, bề rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

– Tồn tại các điểm cạn tại vị trí có tọa độ như sau:

Độsâu Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
5,6 10°00’52,6” N 104°00’48,4” E 10°00’49,0” N 104°00’54,9” E
5,7 10°00’52,9” N 104°00’48,3” E 10°00’49,3” N 104°00’54,7” E

– Ngoài các điểm cạn kể trên độ sâu đạt 6,0 m trở lên.

  1. Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu tại vùng nước thuỷ diện trước cầu cảng An Thới có đường kính 180m, tâm tại vị trí có toạ độ như sau:
Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10°00’48,0” N 104°00’50,7” E 10°00’44,4” N 104°00’57,2” E
  • Độ sâu nhỏ nhất tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 6,4 m.


HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải An Thới đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các điểm cạn kể trên./.


Những thông báo khác

Về thực hiện công tác lặn bơm hút dầu nhiên liệu trong tàu Hải Thành 26-BLC bị chìm

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LS1”, “LS2” “LS3”, “LS4”, “LS5”, “LS6” thuộc công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang

Về việc sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng STX OSV Vũng Tàu trên luồng sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô