Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 234/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 05 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

 TVH – 23 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ TTLSH_2109_01 đến TTLSH_2109_10 tỷ lệ 1/5.000 đo đạc hoàn thành tháng 9/2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Tiếp theo các Thông báo hàng hải số: 214/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 27/8/2021; 220/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 08/9/2021; 225/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 15/9/2021; 230/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/9/2021 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu như sau:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”.

 1. Đoạn luồng biển có chiều dài 7,7 km.
 • Đoạn từ phao BHHH số “0” đến cặp phao BHHH số “7”, “10” – 200 m, có chiều dài 6,5 km, chiều rộng đáy luồng 150 m.

+ Đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “2” + 300 m, chiều dài khoảng 1,64 km, độ sâu đạt 6,5 m.

+ Đoạn từ phao BHHH số “2” + 300 m đến phao BHHH số “8” + 270 m, chiều dài khoảng 3,96 km, độ sâu đạt 5,0 m nằm giữa tim luồng.

 1. Đoạn luồng Kênh Tắt có chiều dài 8,7 km.
 • Đoạn từ Đăng tiêu số “9” + 30 m đến Đăng tiêu số “11” + 850 m, chiều dài khoảng 2,31 km, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m, độ sâu đạt 7,3 m; trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 85 m, độ sâu đạt 5,2 m nằm sát biên luồng phải.
 • Đoạn từ Đăng tiêu số “11” + 1010 m đến Đăng tiêu “13” – 90 m, chiều dài khoảng 610 m, phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m, độ sâu đạt 7,7 m; trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 85 m, độ sâu đạt 6,2 m nằm sát biên luồng phải.
 • Đoạn từ Đăng tiêu số “13” + 70 m đến Đăng tiêu “15” + 480 m, chiều dài khoảng 2,1 km, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m, độ sâu đạt 7,0 m; trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 85 m, độ sâu đạt 5,0 m nằm sát biên luồng trái.
 • Đoạn từ Đăng tiêu số “17” – 130 m đến Đăng tiêu “17” + 530 m, chiều dài khoảng 660 m, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m xuất hiện điểm độ sâu 6,0 m tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,0 09036’45,6″N 106028’24,3″E 09036’41,9″N 106028’30,8″E

+ Ngoài điểm độ sâu nêu trên, tại đoạn luồng này độ sâu đạt 6,8 m.

 • Đoạn từ Đăng tiêu số “17” + 780 m đến Đăng tiêu “19” – 800 m, chiều dài khoảng 860 m, trong phạm vi đáy luồng luồng có bề rộng 70 m, độ sâu đạt 6,6 m; trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 85 m, độ sâu đạt 2,1 m nằm sát biên luồng phải.
 1. Đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố có chiều dài khoảng 16,2 km.
 • Đoạn từ Đăng tiêu “19” – 420 m đến Đăng tiêu “25”, chiều dài khoảng 6,63 km, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m, độ sâu đạt 5,4 m nằm sát biên luồng trái; trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 95 m độ sâu đạt 4,9 m nằm sát biên luồng phải.
 • Khu nước tránh trú tàu 1: tại phía phải luồng khu vực Đăng tiêu số “19” và Đăng tiêu số “24”, chiều rộng khu nước 50 m, chiều dài khu nước 600 m, độ sâu đạt 6,7 m nằm sát biên luồng.
 1. Đoạn luồng sông Hậu có chiều dài khoảng 20,0 km.
 • Đoạn từ phao BHHH số “46” + 370 m đến phao BHHH số “46” + 730 m, chiều dài khoảng 360 m, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m, độ sâu đạt 6,6 m; trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 85 m độ sâu đạt 6,0 m nằm sát biên luồng phải.
 • Đoạn từ phao BHHH số “46” + 926 m đến phao BHHH số “48” – 556 m, chiều dài khoảng 60 m, độ sâu đạt 6,5 m.
 • Đoạn từ phao BHHH số “48” – 297 m đến phao BHHH số “48” + 40 m, chiều dài khoảng 337 m, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m xuất hiện điểm độ sâu 6,2 m tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,2 09036’59,6″N 106016’07,2″E 09036’56,0″N 106016’13,6″E

+ Ngoài điểm độ sâu nêu trên, tại đoạn luồng này độ sâu đạt 7,2 m.

 • Đoạn từ phao BHHH số “48” + 138 m đến đoạn tiếp giáp với luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, chiều dài khoảng 14,54 km, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 70 m, xuất hiện điểm độ sâu 6,3 m tại vị trí có tọa độ như sau:
 Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,3 09037’57,9″N 106014’36,4″E 09037’54,3″N 106014’42,8″E

+ Ngoài điểm độ sâu nêu trên, tại đoạn luồng này độ sâu đạt 6,6 m.

+ Trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 85 m độ sâu đạt 6,0 m nằm sát biên luồng trái.

 1. Chướng ngại vật trên luồng: các đáy cá di động xuất hiện rải rác trên luồng trong khu vực từ cặp Đăng tiêu số “19”, “24” đến cặp Đăng tiêu số “25”, “30”, lấn luồng xa nhất 24 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu và chướng ngại vật nêu trên tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ./.

Ghi chú:

- Hải đồ cập nhật: VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB05, VN4HG004, VN4HG005.

Truy cập bản tin thông báo hàng hải tại địa chỉ http://www.vms-south.vn

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV V;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” + 1430m)

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về việc thiết lập 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “KĐN-01”, “KĐN-02”, “KĐN-03”, “KĐN-04” cho đường ống dẫn khí vượt sông qua luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và luồng hàng hải Soài Rạp

Độ sâu khu vực thi công nổ mìn phá đá trên luồng Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến (phân đoạn 4-giai đoạn 1) nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn (Saigon Shipyard Co., Ltd)