Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 46/TBHH-TCTBĐATHHMN    Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 22 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

TVH –  06 – 2019.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ Báo cáo số 323/BC-XNKSHHMN ngày 13/3/2019 Kết quả khảo sát địa hình phục vụ nghiệm thu gói thầu số 7 công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018 kèm theo Bình đồ khảo sát ký hiệu từ NTG7.TTLSH _1903_01 đến NTG7.TTLSH _1903_07 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 03/2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét duy tu có bề rộng 70 mét, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải của các đoạn luồng đã hoàn thành công tác nạo vét duy tu, có phạm vi như sau:

1- Đoạn luồng biển:

- Đoạn từ hạ lưu phao BHHH số “8” – 420m đến thượng lưu phao BHHH số “10” + 360 m.

- Đoạn từ thượng lưu phao BHHH số “10” + 500 m đến ngang đăng tiêu số BHHH số “12”.

2- Đoạn luồng Kênh Tắt:

- Đoạn từ thượng lưu đăng tiêu số “14” + 640m đến thượng lưu đăng tiêu BHHH số “14” + 940m.

- Đoạn từ hạ lưu đăng tiêu BHHH số “22” – 500 m đến hạ lưu đăng tiêu BHHH số “22” – 320 m.

- Đoạn từ hạ lưu đăng tiêu BHHH số “22” – 140 m đến thượng lưu đăng tiêu BHHH số “22” + 120 m.

3- Đoạn luồng Kênh Quan Chánh Bố: Đoạn từ hạ lưu đăng tiêu BHHH số “42” – 320 m đến thượng lưu phao BHHH số “46” + 80 m.

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 6,5 mét.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Tàu thuyền ra, vào luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu đi đúng trục luồng được hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để hành hải an toàn qua luồng./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHLộc.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng và các bến phao của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên

Về vị trí tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “G1”, “G2” báo hiệu khu vực công trình khai thác điện gió trên biển của Nhà máy điện gió Hàn Quốc, Trà Vinh

Thi công nạo vét mở rộng luồng tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “58”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu