Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung): độ sâu đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   234/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung): độ sâu đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

TVH – 17 – 2020.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu – Đoạn luồng chung.

Căn cứ Báo cáo số 1154/BC-XNKSHHMN ngày 12/10/2020 Kết quả khảo sát địa hình phục vụ nghiệm thu công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019 kèm theo Bình đồ khảo sát ký hiệu từ NT_SH-ĐLC-01 đến NT_SH-ĐLC-05 (xuất bản lần 1) do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 10/2020 đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét duy tu có bề rộng 150 mét, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải của đoạn luồng chung thuộc luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, có phạm vi như sau:

Đoạn luồng hàng hải đã hoàn thành nạo vét duy tu dài khoảng 1.720 mét từ thượng lưu phao số “5” + 300 mét đến hạ lưu phao số “7” – 700m;

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 6,5 mét.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền ra, vào luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu đi đúng trục luồng được hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để hành hải an toàn qua luồng./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHLộc.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Khảo sát biển tại Lô dầu khí 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng dầu 15.000DWT – cảng Lataca Nhà Bè

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Nha Trang

Về việc chấm dứt hoạt động của báo hiệu chướng ngại vật biệt lập trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.