Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu sau nạo vét duy tu đoạn kênh Quan Chánh Bố từ trụ tiêu “25” đến trụ tiêu “33” và từ phà Láng Sắt đến sông Hậu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 230/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu sau nạo vét duy tu đoạn kênh Quan Chánh Bố từ trụ tiêu “25” đến trụ tiêu “33” và từ phà Láng Sắt đến sông Hậu

TVH –  21 – 2021

Vùng biển:  Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:   Cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình phục vụ nghiệm thu công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu: Từ NTG8.SH-2109_06 đến NTG8.SH-2109_11A và từ NTG8.SH-2109_13A đến NTG8.SH-2109_15A, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 9/2021 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu sau nạo vét duy tu đoạn kênh Quan Chánh Bố (từ trụ tiêu “25” đến trụ tiêu “33” và từ phà Láng Sắt đến sông Hậu).

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 70 m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

- Đoạn từ trụ tiêu “25” đến trụ tiêu “33” – 468 m, chiều dài khoảng 6,6 km, độ sâu đạt 5,00 m.

- Đoạn từ trụ tiêu “33” – 468 m đến trụ tiêu “33”, chiều dài khoảng 468 m, độ sâu đạt 6,62 m.

- Đoạn từ phà Láng Sắt đến sông Hậu, chiều dài khoảng 2,7 km, độ sâu đạt 6,50 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải độ sâu đoạn kênh Quan Chánh Bố từ trụ tiêu “25” đến trụ tiêu “33” và từ phà Láng Sắt đến sông Hậu sau nạo vét duy tu nêu trên để có biện pháp hành hải an toàn và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ./.

Ghi chú:

- Hải đồ cập nhật: VN4QCB04, VN4QCB05, VN3ĐA001.

- Truy cập bản tin thông báo hàng hải tại địa chỉ http://www.vms-south.vn

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV V;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước bến sà lan 1600 DWT Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam

Về hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Hải – tỉnh Bình Thuận

Về việc thiết lập trạm điều tiết và triển khai công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang.

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Quy Nhơn.