Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu sau nạo vét duy tu đoạn kênh Quan Chánh Bố từ trụ tiêu “33” đến phà Láng Sắt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:225/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu sau nạo vét duy tu đoạn kênh Quan Chánh Bố từ trụ tiêu “33” đến phà Láng Sắt

TVH –  19 – 2021

Vùng biển:  Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:   Cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình khu vực đoạn kênh Quan Chánh Bố (từ trụ tiêu “33” đến phà Láng Sắt) kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ: NTG8.SH-2109_11 đến NTG8.SH-2109_13, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 9/2021 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu sau nạo vét duy tu đoạn kênh Quan Chánh Bố từ trụ tiêu “33” đến phà Láng Sắt như sau:

Trong phạm vi khảo sát đáy luồng hàng hải bề rộng 70 m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 6,50 m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải độ sâu đoạn kênh Quan Chánh Bố từ trụ tiêu “33” đến phà Láng Sắt sau nạo vét duy tu nêu trên để có biện pháp hành hải an toàn và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV V;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “12” luồng hàng hải Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước các cảng nhà máy nhiệt điện Ô Môn I

Về toạ độ các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển

Về thực hiện công tác lặn bơm hút dầu nhiên liệu trong tàu Hải Thành 26-BLC bị chìm

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước Kho cảng đầu mối xăng dầu Phước Khánh(PETIMEX)