Thứ ba, 28/06/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 135/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  14 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

TVH – 16 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Đoạn luồng: Từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐCĐA_2206_01 đến ĐCĐA_2206_12, tỷ lệ 1/2000 đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2022, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải (BHHH) số “0” đến phao BHHH số “16” như sau:

Trong phạm vi tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16” có chiều dài 16,9 km, chiều rộng 100 m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “2” – 790 m, có chiều dài 1,1 km, độ sâu đạt 4,0 m, độ sâu tại tim luồng đạt 4,2 m.
  2. Đoạn luồng từ phao BHHH số “2” – 790 m đến phao BHHH số “4” + 760 m, có chiều dài 3,4 km, độ sâu đạt 2,7 m, độ sâu tại tim luồng đạt 2,8 m.
  3. Đoạn luồng từ phao BHHH số “4” + 760 m đến phao BHHH số “6” – 120 m, có chiều dài 1,3 km, độ sâu đạt 3,6 m, độ sâu tại tim luồng đạt 3,8 m.
  4. Đoạn luồng từ phao BHHH số “6” – 120 m đến phao BHHH số “12” + 120 m, có chiều dài 5,7 km, độ sâu đạt 4,0 m.
  5. Đoạn luồng từ phao BHHH số “12” + 120 m đến phao BHHH số “16”, có chiều dài 5,4 km, độ sâu đạt 4,5 m, độ sâu tại tim luồng đạt 4,7 m.
  6. Chướng ngại vật trên luồng: Đáy cá di động dài khoảng 40 m nằm giữa luồng tại khu vực cách phao BHHH số “11” về phía hạ lưu khoảng 200,0 m, tại vị trí có tọa độ:
Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
09o27’53,9” N 106o24’39,6” E 09o27’50,2” N 106o24’46,0” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16” căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Lưu ý đáy cá di động và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực V;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2” phục vụ công trình xây dựng nâng cấp kho xăng dầu K34/Cục Hậu cần/Quân khu 9 (giai đoạn 1) – Hạng mục: Nhà trực cầu tàu, cầu cảng 5.000DWT và nạo vét

Về việc thi công kéo tàu EMINENCE ra khỏi vị trí mắc cạn

Độ sâu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước thủy diện và vũng quay tàu vào cảng Ba Ngòi – tỉnh Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Saint-Gobain Việt Nam