Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đồng Nai

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 266/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đồng Nai

HCM – 59 – 2022

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu ĐN_2211_01 đến ĐN_2211_07, tỷ lệ 1/5000 đo đạc hoàn thành tháng 11/2022, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Đồng Nai như sau:

Trong phạm vi tuyến luồng hàng hải có chiều dài 35,7 km, chiều rộng 150 m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”:

  1. Đoạn 1: Tiếp nối luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu tại Nhà Bè, bắt đầu từ mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu chiều dài 9,5 km, độ sâu đạt 8,8 m.
  2. Đoạn 2: Từ ngã ba rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai (cách cầu Đồng Nai 150 m) chiều dài 26,2 km (đoạn luồng qua khu vực cầu Long Thành dài khoảng 1,0 km, với 02 khoang thông thuyền, mỗi khoang rộng 60 m) như sau:

- Đoạn luồng từ ngã ba rạch Ông Nhiêu đến phao BHHH số “15” + 650 m, chiều dài khoảng 2,0 km, độ sâu  đạt 8,1 m nằm sát biên trái luồng, độ sâu tại tim luồng đạt 8,7 m.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “15” + 650 m đến đăng tiêu BHHH số “23” – 350 m, chiều dài 6,1 km, độ sâu đạt 9,7 m.

- Đoạn luồng từ đăng tiêu BHHH số “23” – 350 m đến khu vực phao BHHH số “14”, chiều dài khoảng 850 m, độ sâu đoạn luồng đạt 4,6 m nằm sát biên phải luồng, độ sâu tại tim luồng đạt 10,2 m.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “14” đến phao BHHH số “27” + 240 m, có chiều dài  1,4 km, độ sâu đạt 7,0 m nằm sát biên phải luồng, độ sâu tại tim luồng đạt 7,8 m.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “27” + 240 m đến khu vực cặp phao BHHH số “26” “37”, chiều dài khoảng 4,8 km, độ sâu đạt 9,1 m.

- Đoạn luồng từ cặp phao BHHH số “26” “37” đến phao BHHH số “28” + 370 m, chiều dài khoảng 2,1 km, độ sâu đạt 6,4 m nằm sát biên phải luồng, độ sâu ở tim luồng đạt 7,0 m.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “28” + 370 m đến phao BHHH số “41”, chiều dài khoảng 5,1 km, độ sâu đạt 3,5 m nằm sát biên trái luồng, độ sâu tại tim luồng đạt 4,7 m.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “41” đến hạ lưu cầu Đồng Nai (cách cầu Đồng Nai 150 m), chiều dài khoảng 3,7 km như sau:

+ Tồn tại bãi đã ngầm nằm bên trái luồng, giữa cặp phao BHHH “E1”, “E2”, bãi đá ngầm lấn luồng xa nhất 48 m, độ sâu nhỏ nhất của bãi đá ngầm lấn luồng đạt 1,2 m, tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu

(m)

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
1,2 10052’12,1”N 1060 50’37,1”E 10052’08,4”N 106006’43,5”E

+ Tồn tại bãi đã ngầm nằm giữa luồng, kéo dài từ phao BHHH số “33” +470 m đến phao BHHH “33” +650 m, có chiều dài 180 m, độ sâu bãi đá ngầm đạt 4,1 m nằm rải rác.

Ngoài các bãi đá ngầm nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 5,2 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay trở tàu số 01 (phía trước Bến cảng Cát Lái) được thiết kế là đường tròn đường kính 356 m, tâm V1 tại vị trí có tọa độ:
Tên

Điểm

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
V1 100 45’49,3”N 1060 48’04,7”E 100 45’45,6”N 106048’11,2”E
  • Độ sâu đạt 9,1 m.
  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay trở tàu số 02 (tại khu vực ngã ba rạch Ông Nhiêu) được thiết kế là đường tròn đường kính 300 m, tâm V2 tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên

Điểm

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
V2 100 46’54,2”N 1060 49’09,4”E 100 46’50,5”N 106049’15,9”E
  • Độ sâu đạt 8,4 m.
  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu số 03 (phía trước Bến cảng Đồng Nai) được thiết kế là 1/2 đường tròn đường kính 300 m, tâm V3 tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên

Điểm

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
V3 100 53’51,5”N 1060 50’17,9”E 100 53’47,9”N 106050’24,3”E
  • Độ sâu đạt 10,3 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống BHHH dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các bãi đá ngầm, và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “1G”, “2G” thuộc tuyến luồng vào bến cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “H” khống chế vị trí tàu Hạ Long 02 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phước Mai – tỉnh Bình Định

Về việc tàu TRUONG NGUYEN 136 bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Định

Độ sâu luồng Sông Gò Gia – Bà Rịa – Vũng Tàu