Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phan Thiết.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phan Thiết.

BTN – 02 – 2019.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Tên luồng: Luồng hàng hải Phan Thiết.

Căn cứ bình đồ độ sâu, ký hiệu PT_1902, tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 02 năm 2019 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “1” + 50m, có chiều dài 0,86km như sau:

- Đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến hạ lưu phao số “1” – 270m, chiều dài khoảng 530m, độ sâu nhỏ nhất là 4,2m.

- Đoạn từ hạ lưu phao số “1” – 270m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “1” + 50m, có chiều dài khoảng 330m, độ sâu nhỏ nhất là 3,0m.

  1. Đoạn luồng từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “1” + 50m đến hết vũng quay trở tàu (phía trước bến cảng Phan Thiết), có chiều dài khoảng 0,75km như sau:

- Đoạn luồng từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “1” + 50m đến vũng quay trở tàu, chiều dài khoảng 690m, độ sâu nhỏ nhất là -1,1m (trên mực nước số “0 Hải đồ”).

- Vũng quay trở tàu VQ: Trong vùng nước vũng quay trở tàu giới hạn bởi đường tròn đường kính 150m, tâm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
VQ 10055’12,26”N 108006’06,52”N 10055’08,55”N 108006’13,02”N

- Độ sâu nhỏ nhất là -0,2m (trên mực nước số “0 Hải đồ”).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Phan Thiết căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

  1. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước bến phao neo BP-SR6A, luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Hồ Tàu

Độ sâu luồng tàu ra/vào, vũng quay tàu và vùng nước trước cảng Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân 2– tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu tàu số 7 cho tàu 30.000DWT – Cảng Cổ phần Cát Lái

Thiết lập mới báo hiệu luồng hàng hải dưới cầu Vàm Cống