Thứ năm, 30/11/2023

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp sau nạo vét duy tu thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp năm 2021

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 259/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp sau nạo vét duy tu thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp năm 2021

HCM – 42 – 2023

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp năm 2021 kèm theo bình đồ ký hiệu từ NT.SR_2311_01 NT.SR_2311_14, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam lập tháng 11/2023.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp như sau:

Trong phạm vi khảo sát đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét duy tu đoạn luồng từ phao số “60” + 220 m đến phao số “51” +205 m, đoạn từ phao số “36” + 1605 m đến phao số “32” + 205 m, đoạn từ phao số “28” – 2000 m đến phao số “24” – 2015 m, đoạn từ phao số “19” + 570 m đến phao số “18” + 2080 m và đoạn từ phao số “7” –  800 m đến phao số “4” + 1150 m thuộc luồng hàng hải Soài Rạp được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, bề rộng đáy luồng từ 120 m đến 160 m, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

 1. Khu vực 1: Đoạn luồng từ phao số “60” + 220 m đến phao số “51” +205 m, chiều dài khoảng 1,2 Km, độ sâu đạt 8,51 m;
 2. Khu vực 2: Đoạn luồng từ phao số “36” + 1605 m đến phao số “32” + 205 m, chiều dài khoảng 5,848 Km, độ sâu đạt 8,50 m;
 3. Khu vực 3.1:
 • Đoạn luồng từ phao số “28” – 2000 m đến phao số “28” – 2050 m, chiều dài khoảng 50 m, độ sâu đạt 8,73 m;
 • Đoạn luồng từ phao số “24” + 1530 m đến phao số “24” + 1410 m, chiều dài khoảng 120 m, độ sâu đạt 8,51 m;
 • Đoạn luồng từ phao số “24” + 560 m đến phao số “24” + 515 m, chiều dài khoảng 45 m, độ sâu đạt 8,51 m;
 • Đoạn luồng từ phao số “24” + 108 m đến phao số “24” – 2015 m, chiều dài khoảng 2,123 Km, độ sâu đạt 8,50 m;
 • Đoạn luồng từ phao số “22” – 146 m đến phao số “22” – 186 m, chiều dài khoảng 40 m, độ sâu đạt 8,72 m,
 1. Khu vực 3.2:
 • Đoạn luồng từ phao số “19” + 570 m đến phao số “19” – 261 m, chiều dài khoảng 831 m, độ sâu đạt 8,52 m;
 • Đoạn luồng từ phao số “18” + 1980 m đến phao số “18” + 2080 m, chiều dài khoảng 94 m, độ sâu đạt 8,79 m.
 1. Khu vực 4:
 • Đoạn luồng từ phao số “7” – 800 m đến phao số “6” – 310 m, chiều dài khoảng 960 m, độ sâu đạt 8,50 m.
 • Đoạn luồng từ phao số “6” – 480 m đến phao số “4” + 1150 m, chiều dài khoảng 929 m, độ sâu đạt 8,50 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải luồng hàng hải Soài Rạp căn cứ Thông báo hàng hải độ sâu các đoạn luồng đã hoàn thành nạo vét duy tu nêu trên để có biện pháp hành hải an toàn và tuyệt đối tuân thủ sự điều động, hướng dẫn của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm VTS Sài Gòn để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiên Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “X1”, “X2” khống chế khu vực thi công dự án nạo vét luồng Soài Rạp

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “V3”, “V4” phục vụ thi công nạo vét khu nước trước cảng SPCT

Về việc tàu NARIMOTO MARU trôi dạt trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 30.000DWT (cầu số 7) và bến tàu 2.200DWT – Công ty cổ phần Cát Lái

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu bến phao neo BP2, BP11 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái