Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Tiền

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 237/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Tiền

TGG – 03 – 2021

Vùng biển: tỉnh Tiền Giang.

Tên luồng: Sông Tiền.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ ST_2109_01 đền ST_2109_20, tỷ lệ 1/5000 đo đạc hoàn thành tháng 9/2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Tiền như sau:

Trong phạm vi luồng hàng hải được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”:

  1. Đoạn từ phao BHHH số “0” đến cống Vàm Kinh (cặp phao BHHH số “25”, “26”) chiều dài 25 km, bề rộng đáy luồng 80 m:

- Đoạn từ phao BHHH số “0” đến cặp phao BHHH số “1”, “2” + 900 m, chiều dài 2,9 km, độ sâu đạt 5,0 m.

- Đoạn từ cặp phao BHHH số “1”, “2” + 900 m đến cặp phao BHHH số “5”, “6” – 200 m, chiều dài 2,6 km, độ sâu đạt 3,0 m.

- Đoạn từ cặp phao BHHH số “5”, “6” – 200 m đến cặp phao BHHH số “17”, “18”, chiều dài 12,0 km, độ sâu đạt 1,6 m.

- Đoạn từ cặp phao BHHH số “17”, “18” đến cống Vàm Kinh (cặp phao BHHH số “25”, “26”), chiều dài 7,5 km, độ sâu đạt 3,0 m.

  1. Đoạn từ cống Vàm Kinh (cặp phao BHHH số “25”, “26”) đến thượng lưu bến cảng Mỹ Tho + 500 m, chiều dài 49 km, bề rộng đáy luồng 150 m:

- Đoạn từ cống Vàm Kinh (cặp phao BHHH số “25”, “26”) đến cặp phao BHHH số “28”, “29” – 750 m, chiều dài 2,9 km, độ sâu đạt 2,9 m.

- Đoạn từ cặp phao BHHH số “28”, “29” – 750 m đến phao BHHH số “40”+ 950 m, chiều dài 22,4 km, độ sâu đạt 4,1 m.

- Đoạn từ phao BHHH số “40” + 950 m đến phao BHHH số “42”, chiều dài 800 m, độ sâu đạt 3,2 m, độ sâu tại tim luồng đạt 5,2 m.

- Đoạn từ phao BHHH số “42” đến cặp phao BHHH số “46”, “53” – 250 m, chiều dài 7,7 km, độ sâu đạt 4,4 m.

- Đoạn từ cặp phao BHHH số “46”, “53” – 250 m đến thượng lưu bến cảng Mỹ Tho + 500 m, chiều dài 15,2 km, độ sâu đạt 6,6 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải Sông Tiền căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho./.

Ghi chú:

- Hải đồ cập nhật: VN4ST001, VN4ST002, VN4ST003, VN4ST004, VN4ST005, VN300025.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc Rà quét chướng ngại vật Khu neo đậu tàu trên sông Hậu

Về thông số độ sâu khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu nhập 20.000DWT – cảng nhà máy Xi măng FICO

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải trên luồng Đồng Nai

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” phục vụ thi công cải tạo, nâng cấp Cảng Quốc phòng Quân khu 7 trên sông Dinh, TP. Vũng Tàu