Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 202/TBHH-TCTBĐATHHMN

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

BTN – 15 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận

Căn cứ Đơn đề nghị số 1777/ĐĐN-NĐVT4 nhận ngày 08/9/2022 của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu vùng nước trước Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 như sau:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
S-1 11o18’21,7” N 108°48’04,5” E 11o18’18,0” N 108°48’11,0” E
S-2 11o18’08,9” N 108°48’07,3” E 11o18’05,2” N 108°48’13,7” E
S-3 11o18’10,5” N 108°48’02,6” E 11o18’06,7” N 108°48’09,0” E
S-4 11o18’20,5” N 108°48’00,3” E 11o18’17,1” N 108°48’06,8” E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 15,02 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu ĐH-01, ĐH-02 tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Hà đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (1)./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;

– Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R1”, “R2”, “R3” phục vụ thi công công trình Xây dựng cảng chuyên dùng của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Về việc hoạt động khảo sát Địa vật lý khu vực lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Bê tông 620 Châu Thới

Về việc hoàn thành di dời sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “33” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Xăng dầu số 1 (40.000DWT) và Cầu cảng Xăng dầu số 2 (5.000DWT) thuộc Bến cảng Xăng dầu PVOIL Nhà Bè