Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến cảng Vietsovpetro khu vực hạ thủy chân đế ZWP12&ZWP15 – Giai đoạn 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 203/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến cảng Vietsovpetro khu vực hạ thủy chân đế ZWP12&ZWP15 – Giai đoạn 1

VTU – 46 – 2022.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh.

Căn cứ Đơn đề nghị số 3851/TTDV ngày 16/9/2022 của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro về việc Công bố thông báo hàng hải về độ sâu vùng nước trước Bến cảng Vietsovpetro khu vực hạ thủy chân đế ZWP12&ZWP15 – Giai đoạn 1.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến cảng Vietsovpetro khu vực hạ thủy chân đế ZWP12&ZWP15 – Giai đoạn 1 vùng nước trước bến từ cầu cảng số 0 đến cầu cảng số 2 như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 0 đến cầu cảng số 2 (khu 1), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A1 10023’23,2”N 107005’17,0”E 10023’19,6”N 107005’23,4”E
A4 10023’22,6”N 107005’18,9”E 10023’18,9”N 107005’25,3”E
A9 10023’24,1”N 107005’19,4”E 10023’20,4”N 107005’25,8”E
A’1 10023’25,2”N 107005’17,7”E 10023’21,5”N 107005’24,1”E
A’9 10023’24,5”N 107005’19,6”E 10023’20,9”N 107005’26,0”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 7,31 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 0 đến cầu cảng số 2 (khu 2), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A4 10023’22,6”N 107005’18,9”E 10023’18,9”N 107005’25,3”E
A9 10023’24,1”N 107005’19,4”E 10023’20,4”N 107005’25,8”E
A5 10023’22,9”N 107005’22,6”E 10023’19,3”N 107005’’29,0”E
A11 10023’21,4”N 107005’22,1”E 10023’17,8”N 107005’28,5”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 6,82 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 0 đến cầu cảng số 2 (khu 3), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A5 10023’22,9”N 107005’22,6”E 10023’19,3”N 107005’’29,0”E
A11 10023’21,4”N 107005’22,1”E 10023’17,8”N 107005’28,5”E
A10 10023’20,8”N 107005’23,9”E 10023’17,1”N 107005’30,3”E
A8 10023’22,3”N 107005’24,5”E 10023’18,6”N 107005’30,9”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 7,30 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu VS0922, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 9 năm 2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX;

– Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “BP1”, “BP2” báo hiệu khu vực Âu chứa tạm của công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2020.

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ đoạn cạn ngoài cửa

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu NGÂN HÀ 08 (CT-01377) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật của khu nước neo đậu chuyển tải tạm thời dự án De Lagi của Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro