Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cầu cảng kho xăng dầu Trà Nóc II – Cần Thơ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  170/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 01 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cầu cảng kho xăng dầu Trà Nóc II – Cần Thơ

CTH – 03 – 2022

 Vùng biển: Cần Thơ.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1010/CV-DK-VTXDCB ngày 26/7/2022 của Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng kho xăng dầu Trà Nóc II – Cần Thơ; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu TN_2207, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2022.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cầu cảng kho xăng dầu Trà Nóc II – Cần Thơ như sau: Trong phạm vi khảo sát, được giới hạn bởi các điểm

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
N1 10007’15,0”N 105041’41,3”E 10007’11,4”N 105041’47,8”E
N2 10007’16,6”N 105041’41,0”E 10007’12,9”N 105041’47,5”E
N3 10007’11,9”N 105041’47,8”E 10007’08,3”N 105041’54,2”E
N4 10007’11,6”N 105041’46,2”E 10007’08,0”N 105041’52,6”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 9,1 m.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHBằng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “S1” Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Độ sâu vùng nước trước cảng CD trên sông Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP1 trên sông Gò Gia của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Biển Hải Vân

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Thị Vải đoạn từ cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ đến Nhà máy Xi măng Cẩm Phả theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ