Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước kho cảng đầu mối xăng dầu Phước khánh (Petimex)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 272/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước kho cảng đầu mối xăng dầu Phước khánh (Petimex)

HCM – 59 – 2022

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 709/TMDK ngày 23/11/2022 của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải vùng nước trước kho cảng đầu mối xăng dầu Phước Khánh (Petimex).

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước kho cảng đầu mối xăng dầu Phước Khánh (Petimex), như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A 10°40’49,0”N 106°46’28,7”E 10°40’45,3”N 106°46’35,1”E
B 10°40’48,9”N 106°46’29,3”E 10°40’45,3”N 106°46’35,8”E
C 10°40’41,5”N 106°46’35,0”E 10°40’37,9”N 106°46’41,4”E
D 10°40’39,4”N 106°46’32,5”E 10°40’35,7”N 106°46’39,0”E
E 10°40’47,3”N 106°46’26,5”E 10°40’43,7”N 106°46’32,9”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 10,1 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước tiếp giáp luồng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
D 10°40’39,4”N 106°46’32,5”E 10°40’35,7”N 106°46’39,0”E
E 10°40’47,3”N 106°46’26,5”E 10°40’43,7”N 106°46’32,9”E
F 10°40’43,2”N 106°46’20,9”E 10°40’39,5”N 106°46’27,4”E
G 10°40’41,6”N 106°46’23,0”E 10°40’37,9”N 106°46’29,4”E
H 10°40’37,6”N 106°46’30,5”E 10°40’34,0”N 106°46’36,9”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 14,5 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu XDPK_2211 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I;

– Cty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc đưa Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Sài Gòn Vũng Tàu vào hoạt động chính thức

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2015

Về việc chấm dứt công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang

Về việc chấm dứt hoạt động tiêu “46” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước