Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu bến sà lan xuất xi măng 800DWT thuộc Trạm nghiền Thị Vải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 125/TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu bến sà lan xuất xi măng 800DWT thuộc Trạm nghiền Thị Vải

VTU – 36 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Đơn đề nghị số 244/INSEE.THIV ngày 11/6/2019 của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) về việc công bố thông báo hàng hải phạm vi bến sà lan xuất xi măng 800DWT thuộc Trạm nghiền Thị Vải – Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam); Báo cáo khảo sát địa hình số 825/BC-XNKSHHMN kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu INSEE_1906, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát độ sâu bến sà lan xuất xi măng 800DWT thuộc Trạm nghiền Thị Vải, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10o36’23,18”N 107o01’09,30”E 10o36’19,50”N 107o01’15,72”E
B 10o36’23,78”N 107o01’10,67”E 10o36’20,10”N 107o01’17,08”E
C 10o36’23,18”N 107o01’10,93”E 10o36’19,50”N 107o01’17,35”E
D 10o36’22,64”N 107o01’09,72”E 10o36’18,97”N 107o01’16,14”E
E 10o36’22,58”N 107o01’09,58”E 10o36’18,90”N 107o01’15,99”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 1,0m.
  1. Trong phạm vi rà quét chướng ngại vật bến sà lan xuất xi măng 800DWT thuộc Trạm nghiền Thị Vải được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP; P.ATHHBính.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HP1”, “HP2” phục vụ thi công Nạo vét khu nước Cảng Nhà máy Điện lực Hiệp Phước

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống 26” NCS2-GĐ1

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “58” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Độ sâu khu nước trước cầu cảng 50000DWT, Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô