Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 84/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

VTU – 24 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Đoạn luồng: Các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải.

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu ĐC_VTTV_1904_01 đến ĐC_VTTV_1904_17, tỷ lệ 1/2.000 đo đạc hoàn thành tháng 4/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế đáy luồng hàng hải được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. 1. Đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến hạ lưu bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép có chiều dài 30,56km, chiều rộng luồng 310m như sau:

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ hạ lưu phao BHHH số “1” – 550m đến thượng lưu phao BHHH số “1” + 120m, chiều dài khoảng 670m, lấn luồng xa nhất 37m, độ sâu nhỏ nhất đạt 12,4m.

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ thượng lưu phao BHHH số “1” + 1000m đến thượng lưu phao BHHH số “1” + 1080m, chiều dài khoảng 80m, độ sâu nhỏ nhất đạt 13,4m.

- Đoạn từ hạ lưu phao BHHH số “2” – 570m đến hạ lưu phao số “2” – 430m, chiều dài khoảng 240m, độ sâu nhỏ nhất đạt 13,6m.

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ hạ lưu phao BHHH số “5” – 760m đến hạ lưu phao BHHH số “5” – 570m, chiều dài khoảng 190m, lấn luồng xa nhất 35m, độ sâu nhỏ nhất đạt 12,1m nằm sát biên luồng.

- Đoạn từ hạ lưu phao BHHH số “5” – 570m đến thượng lưu phao BHHH số “5” + 1100m, chiều dài khoảng 1670m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng 13,7m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 11,3m nằm sát biên phải luồng.

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ hạ lưu phao BHHH số “14” – 1620m đến hạ lưu phao BHHH số “16” – 480m, chiều dài khoảng 3,8km, lấn luồng xa nhất 50m, độ sâu nhỏ nhất đạt 13,0m nằm sát biên luồng.

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ hạ lưu phao BHHH số “15” -1150m đến phao BHHH số “19” + 740m,  chiều dài khoảng 5,3km, lấn luồng xa nhất 180m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng 13,4m, độ sâu nhỏ nhất đạt 12,5m.

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ hạ lưu phao BHHH số “16” – 480m đến thượng lưu phao BHHH số “18” + 430m, chiều dài khoảng 2,1km, lấn luồng xa nhất 110m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng 13,4m, độ sâu nhỏ nhất đạt 12,2m nằm sát biên luồng.

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ hạ phao BHHH số “26” – 190m đến hạ lưu bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép, chiều dài khoảng 400m, lấn luồng xa nhất 95m, độ sâu nhỏ nhất đạt 13,0m.

Ngoài các dải cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 14,0m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ hạ lưu bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép đến thượng lưu bến cảng Tổng hợp Thị Vải (ODA) có chiều dài 7,5km, chiều rộng luồng 310m (nhỏ nhất 260m) như sau:

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ thượng lưu phao BHHH số “32” + 420m đến hạ lưu phao BHHH số “34” – 320m, chiều dài khoảng 230m, lấn luồng xa nhất 40m, độ sâu nhỏ nhất đạt 11,4m.

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ hạ lưu phao BHHH số “34” -200m đến thượng lưu phao BHHH số “34” + 40m, chiều dài khoảng 240m, lấn luồng xa nhất 6m, độ sâu nhỏ nhất đạt 11,8m.

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ hạ lưu phao BHHH số “35” – 150m đến thượng lưu phao BHHH số “35” + 330m, chiều dài khoảng 480m, lấn luồng xa nhất 55m, độ sâu nhỏ nhất đạt 11,5m.

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ thượng lưu phao BHHH số “35” + 340m đến thượng lưu phao BHHH số “37” + 370m, chiều dài khoảng 1140m, lấn luồng xa nhất 90m, độ sâu nhỏ nhất đạt 8,8m nằm sát biên luồng.

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ hạ lưu phao BHHH số “42” – 470m đến thượng lưu phao BHHH số “42” + 180m, chiều dài khoảng 650m, lấn luồng xa nhất 100m, độ sâu nhỏ nhất đạt 11,8m.

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ thượng lưu phao BHHH số “42” + 180m đến phao BHHH số “44”, chiều dài khoảng 450m, lấn luồng xa nhất 145m, độ sâu nhỏ nhất đạt 7,5m nằm sát biên luồng.

Ngoài các dải cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 12,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hàng hải an toàn. Lưu ý các dải cạn, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Lotus

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến và vùng nước ra luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu cảng Dầu 15.000 DWT của Công ty TNHH TM Sản phẩm hóa dầu Lâm Tài Chánh

Về việc rà quét chướng ngại vật trên luồng hàng hải Quy Nhơn sau cơn bão số 12