Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 122/TBHH-TCTBĐATHHMN          Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

    VTU – 32 – 2019

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Côn Sơn – Côn Đảo.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ CS_1905_01 đến CS_1905_04 tỷ lệ 1/5000 đo đạc và hoàn thành tháng 5/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo có chiều dài 13,6km, bề rộng luồng 200m, bán kính cong nhỏ nhất 500m, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “7” – 200m, chiều dài khoảng 12,3km, độ sâu đạt 6,9m trở lên.
  2. Đoạn luồng từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “7” – 200m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “7” + 500m, chiều dài khoảng 0,7km, độ sâu đạt 3,4m trở lên.
  3. Đoạn luồng từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “7” + 500m đến cầu tàu 914, chiều dài khoảng 0,6km, xuất hiện điểm độ sâu -0,1m (nằm trên số “0” Hải đồ) nằm cách biên luồng trái khoảng 40m, ngoài điểm độ sâu nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 0,0m trở lên./.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý điểm độ sâu nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “1”, “2”, “4”, “6”, “K3”, “K8” luồng hàng hải chuyên dùng vào cảng Xăng dầu K662 tại Ba Ngòi, Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Độ sâu khu nước trước cầu cảng Công ty An Phú

Thông số độ sâu khu vực đón trả Hoa tiêu tại Năm Căn – Bồ Đề

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “SK2” luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu