Thứ sáu, 27/11/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm - Côn Đảo

VTU – 18 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu BĐ_1806 tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 6/2018; Hồ sơ hoàn công hệ thống báo hiệu hàng hải luồng vào cảng cá Bến Đầm do Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam lập năm 2000 và đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

  1. Trong phạm vi thiết kế đáy luồng hàng hải rộng 200m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, tọa các điểm khống chế phạm vi tuyến luồng được thể hiện ở bảng sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Tim tuyến luồng
T1 08°40’31,8”N 106°32’56,4”E 08°40’28,1”N 106°33’02,8”E
T2 08°39’20,3”N 106°33’53,8”E 08°39’16,6”N 106°34’00,2”E
Biên phải luồng
BP0 08°40’29,7”N 106°32’53,9”E 08°40’26,1”N 106°33’00,3”E
BP1 08°39’32,2”N 106°33’40,1”E 08°39’28,5”N 106°33’46,5”E
BP2 08°39’25,8”N 106°33’41,1”E 08°39’22,1”N 106°33’47,5”E
BP3 08°39’16,3”N 106°33’48,7”E 08°39’12,6”N 106°33’55,1”E
Biên trái luồng
BT0 08°40’33,8”N 106°32’59,0”E 08°40’30,1”N 106°33’05,4”E
BT1 08°39’36,3”N 106°33’45,2”E 08°39’32,6”N 106°33’51,6”E
BT2 08°39’33,9”N 106°33’51,3”E 08°39’30,2”N 106°33’57,7”E
BT3 08°39’24,4”N 106°33’58,9”E 08°39’20,7”N 106°34’05,3”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 7,6m trở lên.
  1. Vũng quay trở tàu: Trong phạm vi vũng quay trở tàu giới hạn bởi đường tròn bán kính 200m, tâm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
O 08°39’26,3”N 106°33’49,0”E 08°39’22,6”N 106°33’55,4”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 7,4m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Bến Đầm căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn cạn từ phao số “0” đến phao số “16”

Về hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng vào cảng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Hòn Khói

Về khu vực thi công công trình kéo giàn khoan PVD VI từ giếng khoan 09.2/09-KTN-4X, lô 09.2/09 đến giếng khoan 15.1/05-LDV-4X, lô 15.1/05 để khoan thăm dò và thẩm lượng dầu khí

Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu hàng hải: Điều chỉnh hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ