Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu của vùng nước cảng Vietsovpetro

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 176/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu của vùng nước cảng Vietsovpetro

VTU – 47 – 2019.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh.

Căn cứ đơn đề nghị số 1209/XNDV ngày 26/08/2019 của Xí nghiệp Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước bến và vũng quay tàu cảng Vietsovpetro;  Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1081/BC-XNKSHHMN ngày 19/08/2019 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu VSP_1908, VSP_1908_01, VSP_1908_02 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước khu vực 1 (bến hạ lưu) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
A1 10023’24,8” N 107005’12,6” E 10023’21,2” N 107005’19,0” E
A2 10023’26,4” N 107005’13,1” E 10023’22,7” N 107005’19,6” E
A3 10023’22,9” N 107005’23,0” E 10023’19,2” N 107005’29,4” E
A4 10023’21,4” N 107005’22,5” E 10023’17,7” N 107005’28,9” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 4,8m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước khu vực 2 (bến hạ lưu) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
A3 10023’22,9” N 107005’23,0” E 10023’19,2” N 107005’29,4” E
A4 10023’21,4” N 107005’22,5” E 10023’17,7” N 107005’28,9” E
A5 10023’20,0” N 107005’26,3” E 10023’16,3” N 107005’32,7” E
A6 10023’21,6” N 107005’26,8” E 10023’17,9” N 107005’33,3” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước khu vực 3 (bến hạ lưu) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
A7 10023’21,6” N 107005’27,2” E 10023’18,0” N 107005’33,6” E
A8 10023’22,4” N 107005’25,8” E 10023’18,8” N 107005’32,2” E
A9 10023’27,7” N 107005’28,8” E 10023’24,0” N 107005’35,2” E
A10 10023’26,9” N 107005’30,2” E 10023’23,2” N 107005’36,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 4,9m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước khu vực 4 (bến trung tâm) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
B1 10023’29,3” N 107005’25,6” E 10023’25,6” N 107005’32,1” E
B2 10023’30,3” N 107005’26,0” E 10023’26,6” N 107005’32,5” E
B3 10023’28,7” N 107005’29,7” E 10023’25,1” N 107005’36,1” E
B4 10023’27,8” N 107005’29,2” E 10023’24,1” N 107005’35,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,8m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước khu vực 5 (bến trung tâm) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
B5 10023’31,2” N 107005’26,4” E 10023’27,5” N 107005’32,9” E
B6 10023’32,6” N 107005’27,0” E 10023’28,9” N 107005’33,5” E
B7 10023’31,1” N 107005’30,7” E 10023’27,4” N 107005’37,1” E
B8 10023’29,7” N 107005’30,1” E 10023’26,0” N 107005’36,5” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,6m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước khu vực 6 (bến thượng lưu) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
C1 10023’29,8” N 107005’36,1” E 10023’26,1” N 107005’42,5” E
C2 10023’32,1” N 107005’35,1” E 10023’28,4” N 107005’41,5” E
C3 10023’36,9” N 107005’46,1” E 10023’33,3” N 107005’52,5” E
C4 10023’34,6” N 107005’47,1” E 10023’31,0” N 107005’53,6” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,3m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực vũng quay tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
I 10023’35,9” N 107005’24,2” E 10023’32,2” N 107005’30,6” E
II 10023’39,3” N 107005’19,5” E 10023’35,6” N 107005’26,0” E
III 10023’36,8” N 107005’14,2” E 10023’33,1” N 107005’20,7” E
IV 10023’36,1” N 107005’13,9” E 10023’32,4” N 107005’20,4” E
V 10023’33,0” N 107005’13,0” E 10023’29,3” N 107005’19,4” E
VI 10023’28,2” N 107005’14,9” E 10023’24,5” N 107005’21,3” E
VII 10023’26,4” N 107005’19,8” E 10023’22,7” N 107005’26,3” E
VIII 10023’31,2” N 107005’26,2” E 10023’27,5” N 107005’32,6” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt -0,1m (cao hơn mực nước số “0” Hải đồ)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L3” thuộc công trình cải tạo đất (san lấp mặt bằng) gói thầu L thuộc của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Về thông số kỹ thuật khu vực đón trả Hoa tiêu Vịnh Phan Thiết

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng kho xăng dầu dự trữ SSCĐ Cảng quân sự Bến Đầm – Côn Đảo