Thứ tư, 21/04/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu của vùng nước trước bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 81/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  02 tháng 04  năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu của vùng nước trước bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận.

BTN – 06 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Đơn đề nghị số 642/NĐVT-KT ngày 29/03/2021 của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
S1 11°18’21,7” N 108°48’04,5” E 11°18’18,0” N 108°48’11,0” E
S2 11°18’08,9” N 108°48’07,3” E 11°18’05,2” N 108°48’13,7” E
S3 11°18’10,5” N 108°48’02,6” E 11°18’06,7” N 108°48’09,0” E
S4 11°18’20,8” N 108°48’00,3” E 11°18’17,1” N 108°48’06,8” E

- Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 15,0 m trở lên.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ VT4_03_21 tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 3 năm 2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu khu chuyển tải tại cửa sông Bàn Thạch tỉnh Phú Yên

Về việc khảo sát địa vật lý khu vực lô 05-3/11, 06-1 và 05-1b&c

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Ba Ngòi

Kéo giàn khoan HYKURYU 5 từ Vũng Tàu đến vị trí khoan tại khu vực lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp