Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “12”+1500m

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  209/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “12”+1500m

CMU – 05 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Cà Mau.

Tên luồng hàng hải: Năm Căn – Bồ Đề.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐC-NC_2108_01 đến ĐC-NC_2108_8, tỷ lệ 1/2000 đo đạc hoàn thành tháng 8/2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải từ phao báo hiệu hàng hải (BHHH) số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “12” + 1500 m có chiều dài 10,4 km, chiều rộng luồng 60 m (tính từ tim tuyến ra mỗi bên 30 m), được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống BHHH, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” như sau:

– Đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “4” + 860 m, chiều dài khoảng 3,8 km, độ sâu đạt 4,0 m trở lên.

– Đoạn luồng từ phao BHHH số “4” + 860 m đến phao BHHH số “8” – 520 m chiều dài khoảng 1,6 km và đoạn luồng từ phao BHHH số “12” + 750 m đến phao BHHH số “12” + 1500 m, chiều dài khoảng 750 m, độ sâu đạt 3,0 m trở lên.

– Đoạn luồng từ phao BHHH số “8” – 520 m đến phao BHHH số “12” + 750 m, chiều dài khoảng 4,3 km, độ sâu đạt 1,9 m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống BHHH dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV V;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT;

– Lưu VT-VP, P.ATHH­Đạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về khu vực thi công: Tàu Trần Hưng Đạo thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2016

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “X1”, “X2” khống chế khu vực thi công dự án nạo vét luồng Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật khu nước 03 bến phao HL01 (BP7), HL02 (BP8) và HL03 (BP9) của Công ty Cổ phần vận tải và giao nhận Hải Long

Độ sâu vũng quay tàu, luồng tàu vào cảng và vùng nước trước bến nhà máy xi măng Nghi Sơn – tỉnh Khánh Hòa

Độ sâu vùng nước khu chuyển tải tại cửa biển Hồ Lân, Bình Thuận