Thứ bảy, 19/06/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng Hiệp Phước thuộc luồng hàng hải Soài Rạp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 246/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 06 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng Hiệp Phước thuộc luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 50 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “71” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “74” – 210m).

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 4/11/2019 tại Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh về công tác điều phối tàu thuyền lưu thông tuyến luồng hàng hải Soài Rạp và Sông Dừa trong thời gian trục vớt tàu Vietsun Integrity;

Để có số liệu độ sâu phục vụ công tác điều phối tàu thuyền lưu thông trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp và Sông Dừa của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian trục vớt tàu Vietsun Integrity;

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ SR33_01 đến SR33_03, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 10/2019 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 242/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 31/10/2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “71” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “74” – 210m, chiều dài khoảng 2,6km, độ sâu nhỏ nhất bằng mét được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 33Khz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” như sau:

  • Độ sâu nhỏ nhất trên trục luồng đạt 6,1m. Tồn tại điểm cạn phía phải luồng, cách biên phải khoảng 7,8m, cách thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “73” + 127m, có độ sâu 5,9m tại vị trí có tọa độ:
Điểm độ sâu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
5,9 10°40’01,6”N 106°45’13,8”E 10°39’57,9”N 106°45’20,3”E
  • Lưu ý: Độ sâu đo bằng tần số 33Khz có thể sâu hơn so với độ sâu đo bằng tần số 200Khz. Tham khảo thêm độ sâu đo bằng tần số 200Khz (tại Thông báo hàng hải số 242/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 31/10/2019) của đoạn luồng trên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Người dẫn tàu căn cứ tính năng điều động của tàu, thông số kỹ thuật, độ sâu đoạn luồng và hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có phương án dẫn tàu qua đoạn luồng nêu trên an toàn và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

(English) Establishment of Soai Rap Regulation Stations No.2, No.3 (Soai Rap Stations No.2, No.3) to serve maintenance, dredging of Soai Rap fairway

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải: Độ sâu luồng An Thới

Về khu vực thi công hạng mục nạo vét khu nước trước bến, xây dựng tuyến bến cập tàu và cầu cảng – Dự án ĐTXD Kho – cảng Tổng hợp Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai

Về việc khảo sát địa chấn 3D4C trên Lô 09-1, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”