Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 0 + 000 đến km 11 + 000) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 0 + 000 đến km 11 + 000) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

TVH – 24 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ đơn đề nghị số 1019/BQLDAHH-QLDA2 ngày 19/7/2016 của Ban Quản lý Dự án Hàng hải đề nghị công bố thông báo hàng hải về việc độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 0 + 000 đến km 11 + 000) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, kèm theo báo cáo kỹ thuật số 608A/BC-XNKSHHMN, ngày 31/5/2016 và các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/2000, ký hiệu từ QCB_1605_45 đến QCB_1605_59, bình đồ rà quét chuớng ngại vật ký hiệu RA.QCB_1605_01 đến RA.QCB_1605_03 thực hiện hoàn thành tháng 5 năm 2016

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Toạ độ tim biên luồng thiết kế như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN 2000 – kinh tuyến trục 106000’ – múi chiếu 30
X(m) Y(m)
1.1 Tim luồng
C0 1069320.20 521440.66
C1 1066039.02 525375.57
C2 1063811.61 528617.29
C3 1063033.04 529997.90
C4 1062828.65 530360.30
1.2 Biên phải luồng
P1 1069283.73 521410.23
P2 1066001.13 525346.86
P3 1063771.27 528592.13
P4 1063040.37 529888.21
P5 1062753.85 530335.20
1.3 Biên luồng trái
T1 1069356.68 521471.07
T2 1066076.92 525404.30
T3 1063851.94 528642.45
T4 1063044.51 530074.22
T5 1062905.78 530386.18
  1. Trong phạm khảo sát đoạn luồng sông Hậu (từ km 0 + 000 đến km 11 + 000) được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,5m trở lên.

3. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật đoạn luồng sông Hậu (từ km 0 + 000 đến km 11 + 000) không phát hiện chuớng ngại vật.


Những thông báo khác

Về vị trí tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1

Về đáy cá tại luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

Về việc thi công nạo vét duy tu Cảng dịch vụ Dầu khí

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến 2.000DWT (A1) và bến 10.000DWT (A3) cảng Gò Dầu A