Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 15 + 361.6 đến km 23 + 611.6) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 15 + 361.6 đến km 23 + 611.6) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

TVH – 29 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ đơn đề nghị số 1311/BQLDAHH-QLDA2 ngày 06/9/2016 của Ban Quản lý Dự án Hàng hải đề nghị công bố thông báo hàng hải về việc độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 15 + 361.6 đến km 23 + 611.6) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, kèm theo báo cáo kỹ thuật số 1025/BC-XNKSHHMN, nhận ngày 23/9/2016 và các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1000, ký hiệu từ QCB_1609_29 đến QCB_1609_39, bình đồ rà quét chuớng ngại vật tỷ lệ 1/5000, ký hiệu RA.QCB_1606_04; RA.QCB_1606_06; RA.QCB_1606_07;  RA.QCB_1606_08; RA.QCB_1606_11 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 9 năm 2016,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Toạ độ tim biên luồng thiết kế như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN 2000 – kinh tuyến trục 106000’ – múi chiếu 30
X(m) Y(m)
1.1 Tim luồng thiết kế
C5A 1062968.76 532002.92
C6 1065128.02 543437.10
C7 1065159.61 543735.91
1.2 Biên phải luồng thiết kế
P7A 1062927.24 532012.02
P8 1065086.26 543444.98
P9 1065107.63 543590.33
1.3 Biên trái luồng thiết kế
T7A 1063010.29 531993.80
T8 1064288.33 538761.55
T9 1064374.57 538948.79
T10 1064485.90 539538.31
T11 1064473.88 539744.09
T12 1065227.38 543734.23
  1. Trong phạm khảo sát đoạn luồng sông Hậu (từ km 15 + 361.6 đến km 23 + 611.6) được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt từ 6,5m trở lên.

3. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật đoạn luồng sông Hậu (từ km 15 + 361.6 đến km 23 + 611.6) không phát hiện chuớng ngại vật.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu của vùng nước trước bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

Về việc hoàn thành công tác di dời sà lan VL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” phục vụ thi công Cảng Baria Serece – luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP3 và bến phao neo BP9 trên sông Gò Gia