Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 23 + 611.6 đến km 27 + 773.9) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 23 + 611.6 đến km 27 + 773.9) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

TVH – 31 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ đơn đề nghị số 1397/BQLDAHH-QLDA2 nhận ngày 21/9/2016 của Ban Quản lý Dự án Hàng hải đề nghị công bố thông báo hàng hải về việc độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 23 + 611.6 đến km 27 + 773.9) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, kèm theo báo cáo kỹ thuật số 1025/BC-XNKSHHMN, nhận ngày 26/9/2016 và các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1000, ký hiệu từ QCB_1609_24 đến QCB_1609_29, bình đồ rà quét chuớng ngại vật tỷ lệ 1/5000, ký hiệu RA.QCB_1606_11; do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 9 năm 2016,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Toạ độ tim biên luồng thiết kế như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN 2000 – kinh tuyến trục 106000’ – múi chiếu 30
X(m) Y(m)
1.1 Tim luồng thiết kế
C5A 1062968.76 532002.92
C6 1065128.02 543437.10
C7 1065159.61 543735.91
C8 1065142.41 544035.89
C9 1064357.87 549662.40
1.2 Biên phải luồng thiết kế
P7A 1062927.24 532012.02
P8 1065086.26 543444.98
P9 1065107.63 543590.33
P10 1065114.69 543883.81
P11 1065100.32 544030.02
P12 1064265.66 550016.02
1.3 Biên trái luồng thiết kế
T11 1064473.88 539744.09
T12 1065227.38 543734.23
T13 1064484.03 549065.33
  1. Trong phạm khảo sát đoạn luồng sông Hậu (từ km 23 + 611.6 đến km 27 + 773.9) được giới hạn bởi các điểm khống chế có tọa độ nêu trên, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt từ 6,5m trở lên.

3. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật đoạn luồng sông Hậu (từ km 23 + 611.6 đến km 27 + 773.9) không phát hiện chuớng ngại vật.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phan Thiết.

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “Q1” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “11” luồng hàng hải Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại cảng cá Bến Đầm

Độ sâu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước (Đoạn từ vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến ngã 3 sông Nhà Bè).