Chủ nhật, 09/08/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 27 + 773.9 đến km 30 + 687) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 27 + 773.9 đến km 30 + 687) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

TVH – 30 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ đơn đề nghị số 1313/BQLDAHH-QLDA2 ngày 06/9/2016 của Ban Quản lý Dự án Hàng hải đề nghị công bố thông báo hàng hải về việc độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 27 + 773.9 đến km 30 + 687) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, kèm theo báo cáo kỹ thuật số 1025/BC-XNKSHHMN, nhận ngày 23/9/2016 và các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1000, ký hiệu từ QCB_1609_21 đến QCB_1609_24, bình đồ rà quét chuớng ngại vật tỷ lệ 1/5000, ký hiệu RA.QCB_1606_05 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 9 năm 2016,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Toạ độ tim biên luồng thiết kế như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN 2000 – kinh tuyến trục 106000’ – múi chiếu 30
X(m) Y(m)
1.1 Tim luồng thiết kế
C8 1065142.41 544035.89
C9 1064357.87 549662.40
C10 1064307.74 550021.89
1.2 Biên phải luồng thiết kế
P10 1065114.69 543883.81
P11 1065100.32 544030.02
P12 1064265.66 550016.02
1.3 Biên trái luồng thiết kế
T12 1065227.38 543734.23
T13 1064484.03 549065.33
T14 1064505.93 549270.29
T15 1064423.08 549864.48
  1. Trong phạm khảo sát đoạn luồng sông Hậu (từ km 27 + 773.9 đến km 30 + 687) được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt từ 6,5m trở lên.

3. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật đoạn luồng sông Hậu (từ km 27 + 773.9 đến km 30 + 687) không phát hiện chuớng ngại vật.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015 – 2016

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vinalines Hậu Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu