Thứ năm, 29/07/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Vũng Rô

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Vũng Rô

PYN – 02 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Phú Yên.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Rô.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐTHTVR_1903 tỷ lệ 1/2.000 đo đạc hoàn thành tháng 3/2019 và các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp, theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu đón trả Hoa tiêu tại Vũng Rô được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,5 hải lý và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

Tâm Vũng quay Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V0 12051’06,0”N 109024’30,0”E 12051’02,3”N 109024’36,5”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 14,9m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu đón trả Hoa tiêu tại Vũng Rô căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hành hải đảm bảo an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P. ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 27 + 773.9 đến km 30 + 687) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D ngoài khơi biển Nam Việt Nam