Thứ sáu, 03/04/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 02 bến phao neo BP-SG1, BP-SG2 của Công ty cổ phần cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 94/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 09 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 02 bến phao neo BP-SG1, BP-SG2 của Công ty cổ phần cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

HCM – 17 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 81/SPH-2019 ngày 08/5/2019 của Công ty cổ phần cảng Sài Gòn – Hiệp Phước về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 02 bến phao neo BP-SG1, BP-SG2 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo BP-SG1, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NV1 10036’53,1” N 106046’24,6” E 10036’49,5” N 106046’31,1” E
NV2 10036’46,8” N 106046’28,7” E 10036’43,2” N 106046’35,1” E
NV3 10036’47,9” N 106046’30,4” E 10036’44,2” N 106046’36,8” E
NV4 10036’54,2” N 106046’26,3” E 10036’50,5” N 106046’32,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,8m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo BP-SG2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NV5 10036’43,0” N 106046’31,1” E 10036’39,3” N 106046’37,6” E
NV6 10036’36,7” N 106046’35,2” E 10036’33,0” N 106046’41,6” E
NV7 10036’37,8” N 106046’36,9” E 10036’34,1” N 106046’43,3” E
NV8 10036’44,1” N 106046’32,8” E 10036’40,4” N 106046’39,2” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,5m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BV01, BV02 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty cổ phần cảng Sài Gòn – Hiệp Phước./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc lắp đặt giàn khai thác dầu khí và các thiết bị tại Lô 15-1

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng thuộc công trình cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc công trình và trạm bơm nước thô, dự án xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Hậu, tỉnh Hậu Giang

Về độ sâu khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn