Chủ nhật, 16/06/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước Bến cảng Xi măng FiCO của CN Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh – Trạm nghiền Hiệp Phước

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 258/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước Bến cảng Xi măng FiCO của CN Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh – Trạm nghiền Hiệp Phước

HCM – 42 – 2023.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 10/ĐĐN-FICO_2023 ngày 09/11/2023 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh – Trạm nghiền Hiệp Phước về việc Công bố thông báo hàng hải khu nước Bến Cảng Xi măng FiCO của CN Công ty Cổ phần Xi Măng Fico Tây Ninh – Trạm nghiền Hiệp Phước Địa chỉ Lô A5b, Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. HCM.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước Bến cảng Xi măng FiCO của CN Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh – Trạm nghiền Hiệp Phước, như sau:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A 10o39’11,47”N 106o44’20,11”E 10o39’07,80”N 106 o44’26,54”E
B 10o39’12,88”N 106o44’21,91”E 10o39’09,21”N 106 o44’28,34”E
C 10o39’09,20”N 106o44’24,86”E 10o39’05,53”N 106 o44’31,29”E
D 10o39’07,79”N 106o44’23,06”E 10o39’04,12”N 106o44’29,49”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz, tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 3,54 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu KS_FiCO_2023 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phúc Anh đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với CN Công ty Cổ phần Xi Măng Fico Tây Ninh – Trạm nghiền Hiệp Phước (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Thành phố HCM;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực I;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Tân Cảng;

– Công ty TNHH Thông tin điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “12”+1500m

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh