Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo BP4 (FC-02) của Công ty cổ phần Falcon Logistics

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 219/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo BP4 (FC-02) của Công ty cổ phần Falcon Logistics

HCM – 47 – 2020.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ đơn đề nghị số 229/FL ngày 22/9/2020 của Công ty cổ phần Falcon Logistics về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước bến phao neo BP4 (FC-02) và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo BP4 (FC-02) trên sông Đồng Nai, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10044’56,5” N 106046’52,6” E 10044’52,9” N 106046’59,0” E
A2 10045’01,1” N 106046’59,0” E 10044’57,5” N 106047’05,4” E
A3 10045’02,7” N 106046’57,8” E 10044’59,0” N 106047’04,3” E
A4 10044’58,1” N 106046’51,4” E 10044’54,5” N 106046’57,9” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,4m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu FAC-01 tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Tư vấn Phát triển Cảng Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đo đạc hoàn thành tháng 9 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Falcon Logistics (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Chiến dịch khảo sát đáy biển trước khi lắp đặt các đường ống ngầm tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1, ngoài khơi Nam Việt Nam

Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu hàng hải: Điều chỉnh hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Độ sâu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước (Đoạn từ vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến ngã 3 sông Nhà Bè).

Hoàn thành trục vớt Sà lan chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới