Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 95/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định

BĐH – 03 – 2019

  • Vùng biển: Tỉnh Bình Định.
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ đơn đề nghị số 147/PLXBĐ ngày 06/5/2019 của Công ty Xăng dầu Bình Định về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định; báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 611/BC-XNKSHHMN ngày 02/5/2019 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu XDBD_1905 tỷ lệ 1/500, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2019,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực neo đậu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 13°47’01,7”N 109°14’21,5”E 13°46’57,9”N 109°14’28,0”E
B 13°47’00,0”N 109°14’21,5”E 13°46’56,3”N 109°14’28,0”E
C 13°47’00,0”N 109°14’26,6”E 13°46’56,2”N 109°14’33,1”E
D 13°47’01,6”N 109°14’26,7”E 13°46’57,9”N 109°14’33,1”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,8m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực ra vào thủy diện, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 13°47’01,7”N 109°14’21,5”E 13°46’57,9”N 109°14’28,0”E
E 13°47’00,8”N 109°14’26,7”E 13°46’57,1”N 109°14’33,1”E
F 13°47’02,3”N 109°14’32,7”E 13°46’58,6”N 109°14’39,1”E
G 13°47’08,6”N 109°14’25,7”E 13°47’04,9”N 109°14’32,2”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,1m.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013

Về việc vị trí tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến sà lan Tân Cảng – Cái Mép

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

Về độ sâu khu nước Khu neo chờ đầu luồng Quan Chánh Bố