Thứ năm, 02/04/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng số 2 – Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 195 /TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng số 2 – Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

VTU – 53 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 416/DA9-KT ngày 12/9/2019 của Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng- Ban Quản Lý Dự Án 9 về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước cầu cảng số 2 – Nhà máy đóng tàu Ba Son mới và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước cầu cảng số 2 – Nhà máy đóng tàu Ba Son mới, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
KN1 10032’60,0” N 107001’10,0” E 10032’56,3” N 107001’16,4” E
KN2 10032’57,9” N 107001’09,4” E 10032’54,2” N 107001’15,8” E
KN3 10032’55,1” N 107001’20,2” E 10032’51,4” N 107001’26,6” E
KN4 10032’56,9” N 107001’20,7” E 10032’53,2” N 107001’27,2” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,5m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BVBSB2, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 9 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng- Ban Quản Lý Dự Án 9  (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước bến số 2 cảng Cái Cui

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng vào cảng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Hòn Khói

Về việc Thiết lập báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải “T1” tại khu vực Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị Dầu khí Sao Mai Bến Đình, trên luồng sông Dinh

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ từ phao “0” đến phao “21”

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp