Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu V1 & V2 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 126/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu V1 & V2 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn

HCM – 23 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 02-06/2019/FLDC-GAD ngày 10/6/2019 của Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1 về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu V1 & V2 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn tại Đường A5, Khu phố 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu V1, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
F 10046’07,44”N 106044’03,73”E 10046’03,74”N 106044’10,23”E
K 10046’01,59”N 106044’03,43”E 10045’57,88”N 106044’09,93”E
L 10046’01,70”N 106044’01,00”E 10045’58,00”N 106044’07,50”E
V 10046’06,00”N 106044’01,30”E 10046’02,30”N 106044’07,80”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,71m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu V2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
E 10046’07,67”N 106044’03,83”E 10046’03,97”N 106044’10,33”E
F 10046’07,44”N 106044’03,73”E 10046’03,74”N 106044’10,23”E
G 10046’06,00”N 106044’01,30”E 10046’02,30”N 106044’07,80”E
C 10046’12,30”N 106044’01,50”E 10046’08,60”N 106044’08,00”E
B 10046’13,63”N 106044’03,83”E 10046’09,93”N 106044’10,33”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,00m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu VICT_06.2019 tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam Long đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan Hakuryu-5 tới Lô 12W – mỏ Chim Sáo

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015 – 2016

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo Trường An 01, Trường An 06 của Công ty cổ phần thương mại và vận chuyển Trường An

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2015

Về độ sâu khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân