Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu V3 & V4 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 290/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu V3 & V4 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn

HCM – 65 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 63/2019/FLDC-GAD ngày 23/12/2019 của Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1 về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu V3 & V4 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn tại Đường A5, Khu phố 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  • Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu V3&V4 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10046’23,63”N 106044’03,89”E 10046’19,93”N 106044’10,39”E
B 10046’13,66”N 106044’03,89”E 10046’09,96”N 106044’10,39”E
C 10046’12,30”N 106044’01,50”E 10046’08,60”N 106044’08,00”E
D 10046’25,00”N 106044’01,50”E 10046’21,30”N 106044’08,00”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,25m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu VICT_12.2019 tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam Long đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Soài Rạp)

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “21”)