Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 20.000 DWT Trạm nghiền Xi măng Phú Hữu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 20.000 DWT Trạm nghiền Xi măng Phú Hữu

HCM – 06 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ Đơn đề nghị số 057/2019/HC ngày 07/03/2019 của Chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 – Trạm nghiền Phú Hữu về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến 20.000 DWT Trạm nghiền Xi măng Phú Hữu và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến 20.000DWT Trạm nghiền Xi măng Phú Hữu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N1 10046’50,5” N 106048’42,2” E 10046’46,8” N 106048’48,7” E
N2 10046’46,6” N 106048’36,8” E 10046’42,9” N 106048’43,3” E
N3 10046’43,3” N 106048’36,2” E 10046’39,6” N 106048’42,7” E
N4 10046’50,0” N 106048’45,5” E 10046’46,3” N 106048’52,0” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,1m.

Số liệu thông báo hàng hải nêu trên căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu XMPH-02/2019 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH khảo sát Phú An đo đạc hoàn thành tháng 02 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 – Trạm nghiền Phú Hữu./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

–   Lưu VT-VP; P.ATHH.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan PVD III từ giếng khoan GC-1P, Lô 10&11.1 đến vị trí H17 – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng hạ lưu PTSC

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng xăng dầu Đồng Tháp (cầu cảng 5.000DWT) trên Sông Tiền của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè

Về việc chấm dứt hoạt động của phao BHHH “B2” và bổ sung đặc tính phao BHHH “TH1” thi công cảng Baria Serece