Thứ năm, 30/11/2023

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link giai đoạn 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 175/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link giai đoạn 1

VTU – 54 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ đơn đề nghị số GML/DG/20/49 ngày 04/8/2020 của Công ty Cổ phần cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link về việc đề nghị thông báo hàng hải phạm vi độ sâu khu nước trước bến cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link giai đoạn 1 của Cái Mép Gemadept – Terminal Link kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu GDEPT_2008-01, GDEPT_2008-02, tỷ lệ 1/1.000, bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ.GDEPT_2008, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2020; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 825/BC-XNKSHHMN; cùng hồ sơ tài liệu liên quan khác và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link giai đoạn 1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N1 10030’05,2″N 106059’57,2″E 10030’01,5″N 107000’03,7″E
N2 10029’36,5″N 106059’56,8″E 10029’32,8″N 107000’03,2″E
N3 10029’27,3″N 106059’47,3″E 10029’23,6″N 106059’53,8″E
N4 10029’59,5″N 106059’49,0″E 10029’55,8″N 106059’55,5″E
N5 10030’09,5″N 106059’53,0″E 10030’05,8″N 106059’59,4″E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 15,5m.

Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link giai đoạn 1 được giới hạn bởi các điểm tọa độ nêu trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Thi công nạo vét cảng quân sự 171HQ

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Về Khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 2D tại Lô 01/10 và khu vực lân cận, thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về khu vực thi công công trình lặn khảo sát kết hợp khảo sát chi tiết Địa hình đáy biển ngoài khơi Việt Nam