Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng container

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 250/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng container

Trung tâm Sài Gòn (SPCT)

HCM – 57 – 2020

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 83/SPCT.20 ngày 27/10/2020 của Công ty Cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) về việc thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng SPCT, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu SPCT_2010, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 10 năm 2020 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực 1 – Bến cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NV5 10038’28,4” N 106045’31,9” E 10038’24,7” N 106045’38,4” E
NV2 10038’31,7” N 106045’24,4” E 10038’28,1” N 106045’30,9” E
NV3 10038’34,2” N 106045’24,2” E 10038’30,5” N 106045’30,6” E
NV6 10038’30,3” N 106045’32,8” E 10038’26,7” N 106045’39,3” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực 2 – Bến cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NV1 10038’25,1” N 106045’39,5” E 10038’21,4” N 106045’45,9” E
NV5 10038’28,4” N 106045’31,9” E 10038’24,7” N 106045’38,4” E
NV6 10038’30,3” N 106045’32,8” E 10038’26,7” N 106045’39,3” E
NV4 10038’26,5” N 106045’41,5” E 10038’22,9” N 106045’47,9” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,5m.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) (1)./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Các phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Container Cái Mép

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng số 4 (Cầu cảng B4), Cảng Gò Dầu B

Về thông số độ sâu vùng nước trước cảng tổng kho xăng dầu Mê Kông

Độ sâu vùng nước trước Cảng Quốc tế SP-PSA – sông Thị Vải­­

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam