Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Gas PVC Phước Thái

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  147/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Gas PVC Phước Thái

VTU – 31 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Đồng Nai.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 07/GAS PVC-PT ngày 26/5/2021 của Công ty TNHH Total Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước Bến cảng Gas Phước Thái và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng Gas Phước Thái, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10°39’21,68”N 107°01’01,32”E 10°39’17,98”N 107°01’07,82”E
B 10°39’18,03”N 107°00’58,51”E 10°39’14,33”N 107°01’05,01”E
C 10°39’18,12”N 107°00’57,78”E 10°39’14,42”N 107°01’04,28”E
D 10°39’22,36”N 107°01’00,03”E 10°39’18,66”N 107°01’07,53”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz, tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 5,60 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu GAS PVC_21.01 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Khảo sát Phú An đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Total Việt Nam(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHH Đạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu chuyên dùng “K8” thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017.

Độ sâu vùng nước trước cảng xi măng Chinfon cho sà lan 350DWT

Về việc thiết lập mới các tiêu báo hiệu hàng hải số “9”, “12”, “11”, “14”, “13”, “16”, “15”, “18”, “17”, “20”, “22”, “19”, “21”, “23”, “28”, “30”, “27”, “32”, “29’, “36”, “38”, “35”, “40”, “37”, “42”, “39”, “44” thuộc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71-ĐT83, Phao “58”, Vũng quay tàu VQ1, Vũng quay tàu VQ2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016