Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng hạ lưu PTSC

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 167/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 17 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng hạ lưu PTSC

VTU – 37 – 2021

- Vùng biển:   Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1202/2021/CKHH-KH ngày 16/6/2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước Bến cảng hạ lưu PTSC và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải .

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cảng hạ lưu PTSC, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
R1 10o23’32,4″N 107o04’50,8″E 10o23’28,7″N 107o04’57,2″E
R2 10o23’34,1″N 107o04’51,4″E 10o23’30,4″N 107o04’57,8″E
R3 10o23’33,1″N 107o04’54,0″E 10o23’29,5″N 107o05’00,4″E
R4 10o23’37,0″N 107o04’55,4″E 10o23’33,3″N 107o05’01,8″E
R5 10o23’36,4″N 107o04’56,9″E 10o23’32,8″N 107o05’03,3″E
R6 10o23’32,6″N 107o04’55,5″E 10o23’28,9″N 107o05’01,9″E
R7 10o23’32,1″N 107o04’57,0″E 10o23’28,4″N 107o05’03,4″E
R8 10o23’30,4″N 107o04’56,3″E 10o23’26,7″N 107o05’02,7″E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz, tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 7,50 m.

Số liệu độ sâu căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu PTSC_21.01 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Khảo sát Phú An đo đạc và hoàn thành tháng 6/2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Đạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan PVD VI từ lô 15-1/05 tới lô 09-2/09

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về tọa độ các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển.

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng Tân Cảng Hiệp Phước