Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng PVC-MS

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 178/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng PVC-MS

VTU – 48 – 2019.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh.

Căn cứ đơn đề nghị số 869/CV-KCKL ngày 26/08/2019 của Công ty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy dầu khí về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến cảng PVC-MS; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1091/BC-XNKSHHMN ngày 21/08/2019 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu DK_1908 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cảng PVC-MS được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
A1 10023’34,4”N 107004’38,0”E 10023’30,7”N 107004’44,4”E
A2 10023’36,2”N 107004’39,6”E 10023’32,5”N 107004’46,0”E
A3 10023’41,6”N 107004’42,1”E 10023’38,0”N 107004’48,6”E
A4 10023’45,8”N 107004’40,8”E 10023’42,1”N 107004’47,2”E
A5 10023’48,1”N 107004’28,7”E 10023’44,4”N 107004’35,1”E
A6 10023’36,9”N 107004’32,5”E 10023’33,2”N 107004’39,0”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 2,3m./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thi công Gói thầu 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Độ sâu khu nước trước cầu cảng và vũng quay tàu thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 50.000 DWT, vũng quay tàu và khu nước tiếp giáp luồng hàng hải Đầm Môn – cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (giai đoạn mở đầu)

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 1.000DWT của Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa

Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng “P3”, “P4” phục vụ thi công xây dựng cảng Long An.