Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Saint-Gobain Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 165/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Saint-Gobain Việt Nam

HCM – 31 – 2020

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 02/SGVN-2020 ngày 22/7/2020 của Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến cảng Saint-Gobain Việt Nam và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cảng Saint-Gobain Việt Nam, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10037’59,7” N 106045’59,4” E 10037’56,0” N 106046’05,8” E
B 10038’05,0” N 106045’59,4” E 10038’01,4” N 106046’05,8” E
C 10038’04,2” N 106045’58,2” E 10038’00,6” N 106046’04,6” E
D 10038’00,5” N 106045’58,2” E 10037’56,8” N 106046’04,6” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,3m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu SGB0620 tỷ lệ 1/500, rà quét chướng ngại vật căn cứ bình đồ ký hiệu SGBRQ0620 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “TT-01”, “TT-02” báo hiệu khu vực đường hầm vượt sông Sài Gòn

Về việc sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của tuyến luồng hàng hải chuyên dùng vào cảng – kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

Về hoạt động khảo sát đo gió phục vụ dự án Điện gió trên biển HBRE Vũng Tàu