Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 279/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng

HCM – 63 – 2019.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 32/2019/CV-TL ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng (tên cũ là Bến cảng xăng dầu Thanh Lễ), kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu XDTL_1912, tỷ lệ 1/500, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°41’04,6” N 106°45’27,0” E 10°41’00,9” N 106°45’33,5” E
A2 10°41’01,8” N 106°45’29,9” E 10°40’58,1” N 106°45’36,4” E
A3 10°41’02,2” N 106°45’31,3” E 10°40’58,5” N 106°45’37,7” E
A4 10°41’06,0” N 106°45’27,4” E 10°41’02,3” N 106°45’33,8” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,3m./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi

 


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “12” luồng hàng hải Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Về độ sâu phạm vi thực hiện dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tránh trú bão, khu vực các bến phao BP4; BP8; BP9; BP10; BP11

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Sài Gòn Shipyard

Về kéo tàu TOS Hạ Long từ cảng Đông Xuyên tới mỏ Đại Hùng, Lô 05.1a