Thứ tư, 08/04/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 279/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng

HCM – 63 – 2019.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 32/2019/CV-TL ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng (tên cũ là Bến cảng xăng dầu Thanh Lễ), kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu XDTL_1912, tỷ lệ 1/500, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°41’04,6” N 106°45’27,0” E 10°41’00,9” N 106°45’33,5” E
A2 10°41’01,8” N 106°45’29,9” E 10°40’58,1” N 106°45’36,4” E
A3 10°41’02,2” N 106°45’31,3” E 10°40’58,5” N 106°45’37,7” E
A4 10°41’06,0” N 106°45’27,4” E 10°41’02,3” N 106°45’33,8” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,3m./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi

 


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu Vùng nước neo đậu tàu của bến phao BP6 (A&B) Cảng Cát Lái – Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Về việc phục hồi hoạt động chập tiêu AB luồng Quy Nhơn

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Ba Động – Trà Vinh

Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “A1”, “A2”, “A3”, “A4” khống chế khu vực thi công Công trình Cải tạo nâng cấp đường dây 220KV Cai Lậy – Trà Nóc khoảng vượt sông Hậu

Về vị trí trạm điều tiết số 1 và 2 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam