Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng vận tải Phan Thiết – Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng vận tải Phan Thiết – Bình Thuận

BTN – 13 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận

Căn cứ đơn đề nghị số 92/CV-LD ngày 17/9/2018 của Liên danh Công ty TNHH Thép Trung Nguyên và Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và Sản xuất vật liệu xây dựng Trung Nguyên về việc công bố Thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến cảng vận tải Phan Thiết – Bình Thuận; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CVTPT_1809, tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA_CVTPT_1809, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam khảo sát hoàn thành tháng 9/2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cảng vận tải Phan Thiết – Bình Thuận, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10055’10,2”N 108006’14,1”E 10055’06,6”N 108006’20,5”E
A2 10055’13,0”N 108006’15,2”E 10055’09,3”N 108006’21,7”E
A3 10055’14,4”N 108006’14,0”E 10055’10,7”N 108006’20,4”E
A4 10055’11,0”N 108006’12,4”E 10055’07,3”N 108006’18,9”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 0,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra vào luồng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A3 10055’14,4”N 108006’14,0”E 10055’10,7”N 108006’20,4”E
A4 10055’11,0”N 108006’12,4”E 10055’07,3”N 108006’18,9”E
A5 10055’10,9”N 108006’09,1”E 10055’07,2”N 108006’15,5”E
A6 10055’14,3”N 108006’06,7”E 10055’10,6”N 108006’13,1”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 0,0m.

3. Trong phạm vi rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến cảng vận tải Phan Thiết – Bình Thuận và khu nước ra vào luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên không phát hiện chướng ngại vật.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn.

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao “0” + 700m đến thượng lưu phao “12” + 1500m.

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động lắp đặt giàn khai thác Thăng Long và Đông Đô, ngoài khơi vùng biển Nam Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc tàu CS FUHAI lắp đặt tuyến cáp SJC2 trong vùng biển Việt Nam