Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu chi nhánh Cần Thơ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 74/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu chi nhánh Cần Thơ

CTH – 02 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Cần Thơ.

Căn cứ Đơn đề nghị số 40/CV-NSH ngày 17/3/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu chi nhánh Cần Thơ và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu cảng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu chi nhánh Cần Thơ, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10°07’05,5”N 105°41’54,2”E 10°07’01,9”N 105°42’00,6”E
B 10°07’07,1”N 105°41’54,3”E 10°07’03,5”N 105°42’00,7”E
C 10°07’03,1”N 105°42’00,4”E 10°06’59,5”N 105°42’06,8”E
D 10°07’02,4”N 105°41’58,7”E 10°06’58,8”N 105°42’05,1”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 4,8 m trở lên.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu NSH_03_21, tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Đầu tư công trình hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 3 năm 2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2014

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Vard

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cập tàu 5000 DWT tại Vinalines Hậu Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên

Về việc thay đổi đặc tính chập tiêu AB luồng Quy Nhơn