Chủ nhật, 09/08/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu tàu số 1 và số 2 của cảng Phước Thái – Vedan, Công ty CP hữu hạn Vedan Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 187/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu tàu số 1 và số 2 của

cảng Phước Thái – Vedan, Công ty CP hữu hạn Vedan Việt Nam

VTU – 49 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 0853/19/CV-VDN ngày 05/9/2019 của Công ty CP hữu hạn Vedan Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến cầu tàu số 1 và số 2 của cảng Phước Thái – Vedan và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu tàu số 1 của cảng Phước Thái – Vedan, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
A3 10039’45,0” N 107000’50,1” E 10039’41,3” N 107000’56,6” E
A4 10039’47,9” N 107000’45,5” E 10039’44,3” N 107000’51,9” E
A5 10039’46,9” N 107000’40,9” E 10039’43,2” N 107000’47,3” E
X2 10039’42,0” N 107000’50,0” E 10039’38,3” N 107000’56,5” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,2m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu tàu số 2 của cảng Phước Thái – Vedan, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
A1 10039’42,8” N 107000’53,8” E 10039’39,1” N 107001’00,2” E
A2 10039’44,5” N 107000’51,0” E 10039’40,8” N 107001’57,4” E
X1 10039’43,0” N 107000’48,1” E 10039’39,3” N 107000’54,5” E
A6 10039’41,4” N 107000’51,1” E 10039’37,8” N 107000’57,5” E
A7 10039’38,6” N 107000’54,7” E 10039’34,9” N 107001’01,2” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,9m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu KS_25_08_19, tỷ lệ 1/500 do Công ty CP tư vấn đầu tư công trình hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty CP hữu hạn Vedan Việt Nam (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Thị Vải đoạn từ cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ đến Nhà máy Xi măng Cẩm Phả theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông khống chế khu vực vị trí tàu HEUNG A DRAGON bị chìm trên biển Vịnh Gành Rái.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

Thông số kỹ thuật vùng nước trước cảng, tuyến luồng hàng hải vào cảng Căn cứ Vùng 2 Hải quân

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu Hàng hải an toàn phía Bắc “BC” tại khu vực bãi đá ngầm Gành Đá Đĩa tỉnh Phú Yên