Thứ ba, 10/12/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến K17, K18 – Cảng Lotus

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 270/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến K17, K18 – Cảng Lotus

HCM – 61 – 2019

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ đơn đề nghị số 87/LTS ngày 25/11/2019 của Công ty Liên doanh Bông Sen về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến K17, K18 – Cảng Lotus và theo đề nghị Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước bến K17, K18 – Cảng Lotus, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10o44’35,2”N 106o44’33,1”E 10o44’31,5”N 106o44’39,6”E
B 10o44’34,1”N 106o44’32,3”E 10o44’30,5”N 106o44’38,8”E
C 10o44’27,7”N 106o44’41,0”E 10o44’24,0”N 106o44’47,5”E
D 10o44’28,7”N 106o44’41,8”E 10o44’25,0”N 106o44’48,3”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,50m.

Số liệu thông báo hàng hải căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu LOTUS 11-2019 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Liên doanh Bông Sen (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan ENSCO 107, tại mỏ dầu khí Chim Sáo

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “DH1”, “DH2” trên đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng trung tâm điện lực Duyên Hải

Về việc sà lan SG 1260 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về khu vực thi công công trình: Sửa chữa tuyền cáp quang biển AAG ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên