Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến số 2 của Cảng tổng hợp Cái Mép

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 275/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11  năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến số 2 của Cảng tổng hợp Cái Mép

VTU  –  69 – 2020

Vùng biển:  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:   Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ văn bản số 22/CM ngày 25/11/2020 của Công ty TNHH Cảng tổng hợp Cái Mép về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước Bến số 2 của Cảng tổng hợp Cái Mép và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực số 1 – Bến số 2, Cảng tổng hợp Cái Mép, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10031’16,3” N 107000’52,8” E 10031’12,7” N 107000’59,2” E
B 10031’17,1” N 107000’51,4” E 10031’13,4” N 107000’57,8” E
C 10031’12,4” N 107000’48,9” E 10031’08,7” N 107000’55,3” E
B3 10031’11,7” N 107000’50,3” E 10031’08,0” N 107000’56,8” E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,7m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực số 2 – Bến số 2, Cảng tổng hợp Cái Mép, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10031’16,3” N 107000’52,8” E 10031’12,7” N 107000’59,2” E
B 10031’17,1” N 107000’51,4” E 10031’13,4” N 107000’57,8” E
D 10031’18,3” N 107000’52,0” E 10031’14,7” N 107000’58,5” E
B1 10031’17,6” N 107000’53,5” E 10031’13,9” N 107000’59,9” E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,0m

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu HT-2020, tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQHT, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 11/2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Cảng tổng hợp Cái Mép (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83, phao “58”, vũng quay tàu VQ1, VQ2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

Về việc sà lan SG 1260 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2016.

Về việc chấm dứt hoạt động phao BHHH chuyên dùng “TH1”, “TH2” báo hiệu khu vực thi công dự án cảng Thị Vải – Giai đoạn 1

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu V3 & V4 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn